Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Time For Wax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 82 wpisana do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000497869 (dalej „TFW” albo „Spółka”).
 2. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Twoich danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem adresu email: ochronadanych@timeforwax.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1. w celu realizacji naszych usług, przyznawaniu punktów w programie lojalnościowym, informowania Cię o promocjach, programie lojalnościowym, zmianach zasad, nowych salonach, itp. na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi.
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Twoje dane osobowe teraz nie są, ale w przyszłości mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tylko w związku z wyżej wymienionymi celami) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (np. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską).

  Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie/papierowo, a także w sposób zautomatyzowany/elektronicznie, są również przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
  Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Ci produktów i usług Spółki.

 4. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celach 6-81 przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  3. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 5. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Twoje dane dopóki nie wycofasz zgody lub nie zgłosisz sprzeciwu. Jednak nawet w przypadku braku wycofania takiej zgody, będziemy je przechowywać maksymalnie 5 lat od czasu ostatniej wizyty w salonie lub kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody (w tym dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług) możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę, zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. firmom telekomunikacyjnym, prawniczym, informatycznym, analitycznym, doradczym, agencjom marketingowym, itp., ale zgodnie z RODO staramy się ograniczyć to grono, a także zakres przekazywanych danych zgodnie z zasadą „privacy by design”.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczegoAby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod adresem email: ochronadanych@timeforwax.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a dokonamy wszelkich starań, by dokonać żądanych zmian w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  w odniesieniu do żądania sprostowania (poprawiania) danych: zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe;
  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
  nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zabiegu depilacji i czynności z nim związanych (w tym kontroli jakości, zgłoszenia reklamacji, itp.). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać usługi depilacji.
 9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Pozdrawiamy,

Zespół Time For Wax sp. z o.o.

Close Menu