Pierwszy raz? WEJDŹ TUTAJ PO 30%!!!

Odbieram rabat!
[vc_cta h2=”” txt_align=”center” shape=”square” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”SPRAWDŹ TU >>” btn_style=”outline” btn_shape=”square” btn_color=”white” btn_align=”center” custom_text=”#ffffff” custom_background=”#be2828″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Ftimeforwax.pl%2Fnewsletter-promocja%2F|||”]

 Twój rabat 30% na pierwszą wizytę!

[/vc_cta]
Regulamin Konkursu „10-lecie Time for Wax”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „10-lecie Time for Wax”, zorganizowanego w związku z jubileuszem firmy, mającego na celu jej promowanie wśród obecnych i przyszłych Klientów (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Time for Wax Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy L. Narbutta 82 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000497869, posługująca się numerem NIP: 521-366-62-92, zwana dalej Organizatorem

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.

4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest skorzystanie z zabiegu depilacji w dniu 23 sierpnia 2017 r. w jednym z 13 salonów Time for Wax.

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane przez pracownika salonu. Prawidłowa odpowiedź uprawnia do otrzymania jednej z nagród przygotowanych przez Organizatora.

§4. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) uczestników Konkursu, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w §2 i §3.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§5. NAGRODY

1. Nagrody w konkursie:

Drobne upominki od firmy i partnerów: koszulki, napoje, kosmetyki, torby płócienne, vouchery na usługi, drobna biżuteria.

2. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.

3. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni o trzymają nagrodę po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Vouchery mogą zostać wykorzystane przez Laureata również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie voucherów ani oferowanie ich innym osobom w celu odsprzedaży.

6. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert od Organizatora ze strony Time for Wax Sp. z o.o. także w tym celu.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.

4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7. PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu udzieleniu przez Uczestnika prawidłowej odpowiedzi zostaje wydana nagroda.

2. Nagrody rzeczowe zostaną wydane laureatom tego samego dnia, bezpośrednio po zaakceptowaniu jej.

3. Vocuhery będą wydane tego samego dnia. Ich termin realizacji upływa zgodnie z datą podaną na voucherze.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

§8. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy kontakt@timeforwax.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa w dniu 23 sierpnia 2017 roku w godzinach otwarcia salonów Time for Wax.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.timeforwax.pl/ konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

4.  Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.